۶۷ مین جنگلانه کاشان را انجمن ادبی فرهنگی مطالعه این روزها به خود اختصاص داد

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان
با همکاری منابع طبیعی شهرستان کاشان و مشارکت گروه ادبی و فرهنگی مطالعه این روزها انجام شد: شصت و هفتمین جنگلانه های شهرستان کاشان در مراتع سادیان با مشارکت حدود هفتاد نفر از طبیعت دوستان کاشانی اجرا شد.


جمعه هفتم بهمن ماه 1401، شست و هفتمین جنگلانه های کاشان، با مشارکت اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، 65 نفر از اعضای انجمن فرهنگی و ادبی «مطالعه این روزها»ی کاشان ضمن آشنائی با پروژه های جنگلکاری 1399 این شهرستان اقدام به واکاری ده هکتار از جنگلکاری مرتع سادیان نمودند.
جلب مشارکت مردمی در برنامه های ترویجی و آموزش و جنگلکاری از رویکرد این شهرستان است.
جلب مشارکت مردمی جنگلانه های این شهرستان با پیگیریهای و همت این اداره انجام میشود و خودجوش نیستند.
 

بازدید : 60 8 بهمن 1401 ساعت 09:49 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری