همکاری‌های بین‌المللی سازمان جنگلها و مراتع و اجرای پروژه های بین المللی

22 آذر 1393 ساعت 02:30 ب.ظ
همکاری‌های بین‌المللی سازمان جنگلها و مراتع 

1- همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي
جمهوري اسلامي ايران در خصوص مديريت پايدار منابع طبيعي و محيط زيست همكاري‌هاي گسترده‌اي را در فرايند‌هاي بين‌المللي داشته است. قوانين ملي با اين مفهوم دقيقاً همخواني داشته و اين امر بوسيله تعداد زيادي از مصوبات دو دهه گذشته همانند قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي، برنامه راهبردي ملي محيط زيست و توسعه پايدار، برنامه اقدام ملي براي مقابله با بيابانزايي و كاهش اثرات خشكسالي، و اخيراً اصلاحيه قانون جنگل‌ها و مراتع مورد حمايت و پشتيباني قرار گرفته است. جمهوري اسلامي ايران عضو كليه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بوده و در آژانس‌هاي تخصصي مرتبط با سازمان ملل به شرح ذيل عضويت دارد:

- كنوانسيون تنوع زيستي
هدف اين كنوانسيون حفاظت از تنوع زيستي و استفاده از ظرفيت‌هاي آن به صورت پايدار و ارائه يك سهم برابر و عادلانه از منافع ناشي از بهره‌برداري از منابع ژنتيكي مي‌باشد.
ايران ضمن عضويت در اين كنوانسيون، استراتژي و برنامه عمل ملي تنوع زيستي را در سال 1381 در شوراي عالي محيط زيست با تأكيد بر اهداف ذيل تدوين نمود.
1- ارتقاء مشاركت و آگاهي‌هاي عمومي
2- تدوين سيستم‌هاي اطلاع‌رساني تنوع زيستي
3- بهره‌برداري پايدار از منابع تنوع زيستي
4- حفاظت جامع از تنوع زيستي

- كنوانسيون تغيير اقليم
هدف اين كنوانسيون تعادل بخشي و كنترل تراكم گازهاي گلخانه‌اي اتمسفر به ميزاني است كه از وقوع مداخلات خطرناك انساني در سيستم آب و هوايي پيشگيري و جلوگيري نمايد. اين كنوانسيون همچنين از كليه اعضاء مي‌خواهد تا گزارش ملي انتشار گازهاي گلخانه‌اي حاصل از فعاليت‌هاي بشري را با هدف تدوين و اجراي برنامه‌هاي ملي و كاهش اثرات تغيير اقليم از طريق جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه‌اي و جذب آن از طريق ترسيب تهيه و ارائه نمايد.
سهم ايران در انتشار گازهاي گلخانه‌اي در سطح جهان بسيار كم بوده و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور برنامه‌هاي گسترده‌اي در براي فعاليت‌هاي نهالكاري و جنگل‌كاري براي كنترل انتشار گازهاي گلخانه‌اي در دست اجرا دارد.

- كنوانسيون مقابله با بيابانزايي ملل متحد
هدف اين كنوانسيون مقابله با بيابانزايي و كاهش اثرات خشكسالي در كشورهاي مبتلا به خشكسالي‌ها و بيابانزايي شديد بويژه منطقه آفريقا از طريق اعمال اقدامات مؤثر در كليه سطوح مي‌باشد. ايران سومين كشوري است كه اين كنوانسيون را امضاء نموده و مراحل تصويب آن را رسماً در سال 1375 به اتمام رسانده است. علاوه بر آن جمهوري اسلامي ايران برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي و كاهش اثرات خشكسالي را از طريق يك فرايند مشاركتي با حضور گسترده كليه ذينفعان در سطوح مختلف در سال 1383 تدوين نمود كه از عمده محورهاي آن، مشاركت جوامع محلي در كليه سطوح برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري با تأكيد بر رهيافت از پايين به بالا مندرج در كنوانسيون مي‌باشد.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور مسئوليت اجرايي نهاد هماهنگ‌كننده ملي را از سوي كميته ملي مقابله با بيابانزايي به رياست وزير جهاد كشاورزي (كه رياست كميته ياد شده را از سوي رئيس جمهوري بر عهده دارد)، دارا مي‌باشد.
يكي از الويت‌هاي برنامه‌ اقدام ملي تدوين يك چارچوب مناسب براي اتخاذ رهيافت‌هاي همسو و يكپارچه براي بخش‌هاي كلان اقتصادي و بهره‌مندي از مصوبات كميته ملي مقابله با بيابانزايي است. كليه امور مربوط به كنوانسيون در سطح ملي از طريق يك دبيرخانه انجام مي‌شود كه در رأس آن مرجع ملي مقابله با بيابانزايي قرار دارد. تا كنون سه گزارش ملي توسط اين دبيرخانه تهيه و به كنوانسيون ارسال گرديده است. در ضمن با توجه به راه‌اندازي 6 شبكه موضوعي در منطقه آسيا كه مسئوليت آن به شش كشور منطقه با هدف حمايت از اجراي برنامه اقدام ملي و برنامه اقدام منطقه‌اي واگذار مي‌باشد، جمهوري اسلامي ايران مسئوليت شبكه موضوعي مديريت مراتع و تثبيت شن‌هاي روان را بر عهده گرفته كه افتتاحيه آن در سال 1380 در يزد برگزار گرديد. هدف اين شبكه جمع‌آوري و تدوين اطلاعات و ارتقاء ظرفيت‌هاي منطقه‌اي جهت احياء سيستم‌هاي پايدار براي مديريت مراتع و توليدات دامي بر اساس شرايط اجتماعي و اقتصادي برابر در كشورهاي منطقه بوده است.

- مجامع مرتبط با موضوع جنگل ملل متحد
كنفرانس توسعه و محيط زيست ملل متحد در سال 1371 در ريو-برزيل يك برنامه كار چند ساله را جهت نيل به توسعه پايدار تهيه نمود كه يك هيأت عالي رتبه از سوي جمهوري اسلامي ايران در اين كنفرانس شركت داشتند.
كميسيون توسعه پايدار ملل متحد در سومين نشست خود در سال 1374 پانل بين‌الدول جنگل با هدف ايجاد همگرايي حول محور موضوعي را راه‌اندازي نمود كه متعاقب مسئوليت آن به مجمع بين‌الدول جنگل و مجمع جهاني جنگل واگذار گرديد و جمهوري اسلامي ايران از ابتدا در كليه اين فرايندها نقش فعال و برجسته‌اي داشته و اعتقاد دارد كه فرايندهاي ياد شده نقش مهمي جهت نيل به يك اجماع جهاني در خصوص موضوعات مرتبط با جنگل داشته است.
يكي از موضوعاتي كه توجه ايران را از ابتدا به اين فرايند جلب نمود نياز كشورهاي در حال توسعه با پوشش كم جنگل بود كه عمدتاً داراي جنگل‌ها و اراضي جنگلي نادر با كاركردهاي مهم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست‌محيطي و معيشتي خاص هستند. در همين ارتباط، بنا به پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران يك اجلاس كارشناسي در حمايت از برنامه كار مجمع جهاني جنگل تحت عنوان اجلاس نيازها و ملزومات خاص كشورهاي در حال توسعه با پوشش كم جنگل و انواع جنگل‌هاي منحصر به فرد با حمايت دولت‌هاي كانادا، دانمارك، فنلاند و نروژ و مشاركت دولت‌هاي مصر، سودان و سازمان‌هاي فائو، برنامه عمران ملل متحد، برنامه محيط زيست ملل متحد و صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي در سال 1378 در تهران برگزار گرديد. بر اساس مصوبات اين اجلاس، يك دبيرخانه دائمي با عنوان "دبيرخانه فرايند تهران" به منظور دستيابي به اهداف جمعي اين اجلاس و پيگيري اجرايي ساختن تصميمات متخذه تأسيس گرديد، كه دبيرخانه دائمي آن در تهران قرار دارد. اين دبيرخانه وظيفه پيگيري تحولات بين المللي جنگل و ارائه دهنده نظرات و صداي كشورهاي با پوشش كم جنگل در مجمع مرتبط جهاني مي‌باشد.

- سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد
جمهوري اسلامي ايران عضو سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد بوده و در زمينه جنگل همكاري و ارتباط نزديكي با دپارتمان جنگلداري دارد. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در جلسات مختلف اين سازمان از جمله اجلاس كميسيون جنگلداري خاور نزديك و كميته جنگلداري فائو به طور منظم شركت مي‌نمايد و همكاري‌هاي متنوعي را با آن سازمان دارد.

2- پروژه‌هاي بين‌المللي
جمهوري اسلامي ايران الويت و اهميت خاصي را براي همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي قائل بوده و پروژه‌هاي مشترك متعددي را از گذشته تا به حال به شرح ذيل اجرا نموده است:

پروژه‌هاي در دست اجرا
1- پروژه احياء اراضي جنگلي و تخریب‌شده با تأكيد ویژه بر اراضي تحت تأثیر فرسايش بادي و خاک‌های شور
محل اجراء: بم – كرمان
مؤسسه همكار: صندوق جهاني تسهيلات محيط‌زيست(جف) و سازمان فائو
اعتبار: 12.2 میلیون دلار دلار
تاريخ شروع: 2011
تاريخ پايان: 2015
وب‌سایت: http://www.rfldl.ir
 
2- پروژه تقويت و انسجام سازماني براي مديريت يكپارچه منابع(مناريد)
محل اجراء: يزد، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان
مؤسسه همكار: صندوق جهاني تسهيلات محيط‌زيست(جف) و دفتر عمران ملل متحد
اعتبار: 20 میلیون دلار
تاريخ شروع: 2011
تاريخ پايان: 2015
وب‌سایت: http://www.menarid.ir/fa
 
3- مديريت پايدار منابع آب و خاك حبله رود(فاز 2)
محل اجراء: فيروزكوه و گرمسار
مؤسسه همكار: دفتر عمران ملل متحد
اعتبار: 7.11 میلیون دلار
تاريخ شروع: 2011
تاريخ پايان: 2015
وب‌سایت: http://www.hablehroud.ir/fa
 
4- پروژه ترسيب كربن (فاز دوم)
محل اجراء: خراسان جنوبي
مؤسسه همكار: صندوق جهاني تسهيلات محيط‌زيست(جف) و دفتر عمران ملل متحد
اعتبار: 2.1 میلیون دلار
تاريخ شروع: 2010
تاريخ پايان: 2014
وب‌سایت: http://www.ircsp.net/fa  
 
5- پروژه جنگل و مرتع بازفت چمن گلی
محل اجراء: چهارمحال و بختیاری
مؤسسه همكار: آژانس بین‌المللی ژاپن(جایکا)
اعتبار: 2179 میلیون ریال
تاريخ شروع: 2011
تاريخ پايان: 2015
 
6- پروژه مديريت چند منظوره جنگل‌های هیرکانی(کاسپین)
محل اجراء: مازندران
مؤسسه همكار: صندوق تسهيلات زيست محيطي (جف) با همکاری برنامه عمران ملل متحد
اعتبار: 7 میلیون دلار
تاريخ شروع: 2012
تاريخ پايان: 2016
وب‌سایت: www.chfp.ir
 
7- پروژه احیاء، توسعه و مدیریت پایدار جنگل‌های مناطق خشک و نیمه خشک
محل اجراء: ایلام
مؤسسه همكار: صندوق تسهيلات زيست محيطي (جف) با همکاری برنامه عمران ملل متحد
اعتبار: 8 میلیون دلار
تاريخ شروع: 2012
تاريخ پايان: 2016
 
 
پروژه‌هاي خاتمه يافته
1- پروژه ترسیب کربن(فاز اول)
محل اجراء: خراسان جنوبی
مؤسسه همكار: آژانس صندوق تسهيلات زيست محيطي (جف) و برنامه عمران ملل متحد
اعتبار: 1.7 ميليون دلار
تاريخ شروع: 2004
تاريخ پايان: 2009
 
2- مطالعه سيلاب‌ها و جريان‌هاي واريزه‌اي در مناطق ساحلي درياي خزر
محل اجراء: گلستان
مؤسسه همكار: آژانس همكاريهاي توسعه‌اي ژاپن (انجام مطالعات)
اعتبار: 500 ميليون ريال
تاريخ شروع: 2005
تاريخ پايان: 2006
 
3- پروژه مديريت جامع حفاظت اكوسيستم مرداب انزلي
محل اجراء: گيلان - مرداب انزلي
مؤسسه همكار: آژانس همكاريهاي توسعه‌اي ژاپن و سازمان حفاظت محيط زيست
اعتبار: 500 ميليون ريال
تاريخ شروع: 2003
تاريخ پايان: 2005
 
4- پروژه مديريت حوزه آبخيز كارون
محل اجراء: خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد
مؤسسه همكار: آژانس همكاريهاي توسعه‌اي ژاپن
اعتبار: 500 ميليون ريال
تاريخ شروع: 1999
تاريخ پايان: 2000
 
5- مديريت پايدار منابع آب و خاك (حبله رود- فاز 1)
محل اجراء: فيروزكوه و گرمسار
مؤسسه همكار: فائو
اعتبار: 377500 دلار بعلاوه 7646500000 ريال
تاريخ شروع: 1997
تاريخ پايان: 2000
 
6- پروژه راه‌اندازي مركز توليد و بهبود بذور درختان جنگلي خزري
محل اجراء: محمودآباد مازندران
مؤسسه همكار: فائو
اعتبار: 436310 دلار
تاريخ شروع: 1991
تاريخ پايان: 1993
 
7- پروژه مدل مديريتي جنگل‌هاي خزري
محل اجراء: مازندران
مؤسسه همكار: فائو
اعتبار: 1380000 دلار
تاريخ شروع: 1991
تاريخ پايان: 1996
 
8- پروژه اجراي برنامه بهبود جامع مراتع
محل اجراء: زرند ساوه - مركزي
مؤسسه همكار: فائو
اعتبار: 510880 دلار
تاريخ شروع: 1990
تاريخ پايان: 1995
 
9- پروژه آموزش ضمن خدمت فنون آبخيزداري
محل اجراء: تهران و زنجان
مؤسسه همكار: دفتر عمران ملل متحد
اعتبار: 1450000 دلار بعلاوه 200 ميليون ريال
تاريخ شروع: 1989
تاريخ پايان: 1992
 
10- احياء مراتع خراسان جنوبي و درآمدزايي براي پناهندگان(افغاني)
محل اجراء: قائن
مؤسسه همكار: صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي(ایفاد) و كميساریای پناهندگان سازمان ملل
اعتبار: 22000000 دلار
تاريخ شروع: 1989
تاريخ پايان: 1996

منبع: سایت سازمان جنگلها و مراتع کشور
آموزش و ترویج اداره منابع طبعی و آبخیزداری شهرستان کاشان. علی خالوئی