مرتع اوبار

مشخصات مرتع : اوبار
نام روستا: جوينان                          بخش:قمصر
تاريخ مميزي :23/3/70                 تجديد مميزي:
فاصله تا شهرستان:حدود 15كيلومترقمصركاشان
مساحت مرتع:380هكتار
ارتفاع از سطح دريا:               حداكثر           حداقل
ميزان درجه حرارت :              حداكثر  35+    حداقل15-
متوسط ميزان بارندگي :230 ميلي متر
وضعيت توپوگرافي: كوهستاني تپه ماهوري
تيپ غالب گياهي:درمنه،جارو،باريكه،كنگر،كما،جاشير،نرمه،اردلوك،پنجه خرس
نوع مرتع:                 ييلاقي■                  قشلاقي□
ظرفيت برحسب واحددامي درهرهكتار:هرهكتاريك واحددامي مجاز
تعداد دام مجاز تعليف: 380راس واحددامي مجاز
زمان ورودوخروج دام: اول خردادماه لغايت اول مهرماه بمدت 120 روز
تعداد پروانه چراي صادره: 1عدد  تاريخ وشماره پروانه: 30/7/71(157267)             نام صاحب پروانه:عباس خدابخشي
تعداد دام موجود: 430راس واحددامي
تعداد دامدارعمده: 1نفر                تعداد دامدار(لودري):
منابع شرب دام:     چشمه□ قنات■ آب انبار□  چاه مالداري □
مختصات جغرافيايي مرتع:
طول:                                  عرض:
حدود اربعه:
شمالا:گدار دره فتحي
جنوبا:حدمرتع اشكنه(تيغ زنجيرتاب)
غربا:سامان چشمه شاه
شرقا:سامان چاله قهرودتاگدار لاكپشتي
محصولات فرعي مرتعي :
طرح مرتعداري:               دارد■            ندارد□
عمليات احيايي واصلاحي انجام شده:قرق به وسعت 50هكتار
نوع عمليات:احيايي واصلاحي
تاريخ:    1/3/83                     سطح:  5/812         بذورمورداستفاده