وضعیت حوزه های آبخیز کاشان

رديف نام حوزه مساحتKM2 نوع سازه حجم آبگيري مطالعه
 
1
مهراباد  
43
 
بندخاكي 450هزارمترمكعب  
دارد
بندخاكي توسط قم 30 هزارمترمكعب
بندخاكي توسط قم 30 هزارمترمكعب
2 شوراب 47 بند خاكي 400 هزارمترمكعب دارد
3 آبشيرين 137 ------------ ---------- دارد
4 سن سن 187 ------- -------- دردست انجام
5 مشكات 59 سد خاكي 500 هزارمترمكعب دارد
6 ون 187 سد خاكي350 350 هزارمترمكعب دارد
بند تاخيري سنگ وسيمان2عدد 200 هزارمترمكعب
7  
 
 
 
 
جنت اباد
 
 
 
 
 
257
 
 
 
 
 
بند تاخيري سنگ وسيمان2عدد 70
160
120
60
80
دارد
بند تاخيري سنگ وسيمان7عدد
بند سيمان  معززيه
نعل اسبي   150هكتار
بانكت چنار     200هكتار
عمليات بيولو‍ژ‍يك400هكتار
 
رديف نام حوزه مساحتKM2 نوع سازه حجم آبگيري مطالعه
8 چمرود 915 بند تاخيري سنگ وسيمان آزران77عدد 2000 دارد
بند خاكي 3عدد 200
بندهاي تاخيري ازوار60عدد 1500
بانكت ازوار200هكتار 75
بيولوژيك200ازوار  
بند انحراف سيل ويدوجا 70
بند تاخيري 3عددبرزك 70
بند انحرافي پايين راوند 70هزار
9 دره 118 بند سنگ وسيمان1عدد 100هزار دارد
بند خاكي گنداب 450هزار
10 خنب وجزه 98 احداث پخش سيلاب 6عدد(سرريز18عدد) 750 دارد
عمليات بيولوژيك      100هكتار  
11 قمصر 221 بندهاي تاخيري قزاان9عدد 150 دارد
بند خاكي درگله350 350
12 قهرود 206 تخليه وبازسازي سد قهرود   دارد
13 خرمدشت 200 بندهاي تاخيري25عدد 750 دارد
14 فخره 30 بند اشگفت اران ------ دارد
15 محمداباد 20 ---- --- دارد
16 تتماج 100 ------------ ----------- دارد
17 كامو 56 بندهاي تاخيري7عدد 700 دارد
18 رودخانه آزران ( حوزه  15خرداد) 96 سد خاكي آب دراز 350 دارد
سدخاكي عشقهان 400
بندهاي تاخيري21عدد 1000
بند انحراف سيل آزران 1عدد
 
 
19 تجره –پنداس -آرنجن 20 بند هاي تاخيري سنگ وسيمان5عدد350   دارد
           
 
 
درحال بارگزاری