مشخصات مرتع قشلاق لاكپشتي

شناسنامه مرتع
مشخصات مرتع :لاكپشتي
نام روستا: جهق                       بخش :مركزي                                      تاريخ مميزي:8/3/68                تجديد مميزي :
فاصله تا شهرستان:20 كيلومترتا قمصر
مساحت مرتع:600هكتار
ارتفاع از سطح دريا:               حداكثر           حداقل
ميزان درجه حرارت :              حداكثر35+    حداقل20-
متوسط ميزان بارندگي : 160 ميلي متر
وضعيت توپوگرافي: كوهستاني
تيپ غالب گياهي: كنگر-گون-فرفيون
نوع مرتع:                 ييلاقي■                  قشلاقي□
ظرفيت برحسب واحددامي درهرهكتار:هرهكتار5/0واحددامي
تعداد دام مجاز تعليف:   300راس واحددامي
زمان ورودوخروج دام:اول خردادماه لغايت 10شهريور ماه
تعداد پروانه چراي صادره: 2عدد   تاريخ وشماره پروانه:7-157646(6/7/71) 
نام صاحب پروانه:ابوالقاسم صحرايي-خديجه غلامي قالهري
تعداد دام موجود:427 راس واحددامي
تعداد دامدارعمده: 2نفر             تعداد دامدار(لودري):
منابع شرب دام:     چشمه■ قنات □ آب انبار□     چاه مالداري□
مختصات جغرافيايي مرتع:
طول:
عرض:
حدود اربعه:
شمالا:دردو قسمت دره لاهوله ونالانچي
جنوبا:كوه دره آهن
غربا:تخت لاكپشتي
شرقا:به ادامه دره لاهوله
طرح مرتعداري:               دارد ■           ندارد□
عمليات احيايي واصلاحي انجام شده:قرق به وسعت 100هكتار-كپه كاري 100هكتار-احداث ابشخوريك دستگاه واحداث اب انباريك ستگاه
نوع عمليات:
تاريخ:       1378              سطح:  951هكتار            بذورمورداستفاده