بحران تخریب مراتع: شخم

تصاویر ارتباطی با مراتع کاشان ندارد. عکسها از استانهای غربی کشور تهیه گردیده است
 
تصاویر ارتباطی با مراتع کاشان ندارد. عکسها از استانهای غربی کشور تهیه گردیده است
 
تصاویر ارتباطی با مراتع کاشان ندارد. عکسها از استانهای غربی کشور تهیه گردیده است
 
تصاویر ارتباطی با مراتع کاشان ندارد. عکسها از استانهای غربی کشور تهیه گردیده است
 
 
تجاوز و تخريب مراتع (شخم غير قانوني و حتی قانونی) مهم ترين دغدغه بهره برداران و كارشناسان منابع طبیعی بوده كه از مهم ترين چالش هاي پيش روي مرتع و مرتعداري شناخته مي شود كه در پي آن عدم امنيت شغلي دامداران و عدم توجه به بهره برداري اصولي از مراتع و بروز روز افزون ریزگردها را باعث مي شود.
تصاویر ارتباطی با مراتع کاشان ندارد. عکسها از استانهای غربی کشور تهیه گردیده است
 
 
درحال بارگزاری