مرتع ییلاق دلمو قهرود

شناسنامه مرتع
مشخصات مرتع : دلمو
نام روستا:قهرود                             بخش:قمصر
تاريخ مميزي :20/5/71                    تجديد مميزي:
فاصله تا شهرستان: 25 كيلومتري قمصركاشان
مساحت مرتع:623 هكتار
ارتفاع از سطح دريا:               حداكثر           حداقل
ميزان درجه حرارت :              حداكثر           حداقل
متوسط ميزان بارندگي :300 ميلي متر
وضعيت توپوگرافي: كوهستاني وتپه ماهوري
تيپ غالب گياهي: درمنه
نوع مرتع:                 ييلاقي■                  قشلاقي□
ظرفيت برحسب واحددامي درهرهكتار: هردو هكتار يك واحددامي
تعداد دام مجاز تعليف:300راس واحددامي
زمان ورودوخروج دام: اول خرداد ماه لغايت پايان شهريور ماه
تعداد پروانه چراي صادره: 2عدد    تاريخ وشماره پروانه: 159412                         نام صاحب پروانه: اكبر خسروي –علي اكبر بابايي
تعداد دام موجود:340 راس واحددامي
تعداد دامدارعمده:  2نفر             تعداد دامدار(لودري):5نفر
منابع شرب دام:     چشمه■  قنات  □   آب انبار□  چاه مالداري □
مختصات جغرافيايي مرتع: طول:                      عرض:
حدود اربعه:
شمالا:آبريز كوه گلجه (حد مراتع آب سوخته –تخته جوره)
جنوبا:آبريز كوه كنگران (حد مراتع علي خوني –كنگران وچشمه سفيد)
غربا:آبريز كوه راه-حدمرتع الزگ وبوئند
شرقا:آبريز كوه فيروز –حدمرتع دره حسنعلي
طرح مرتعداري:               دارد■            ندارد□
عمليات احيايي واصلاحي انجام شده:
نوع عمليات:احداث ساختمان به مساحت 20 مترمربع،ايجاديك دستگاه آبشخورويك استخر،عمليات كپه كاري به وسعت 50 هكتار وخريدموتورسيكلت
تاريخ:27/11/81             سطح:8/557هكتار    بذورمورداستفاده