شناسنامه مرتع یحیی آّباد پائین

شناسنامه مرتع
مشخصات مرتع :           نام روستا:  يحيي اباد پايين قشلاقي (كيخسرو)     بخش:مركزي
تاريخ مميزي :  11/11/77                 تجديد مميزي:
فاصله تا شهرستان:  53 كيلومتري كاشان
مساحت مرتع: 3800 هكتار
ارتفاع از سطح دريا:               حداكثر           حداقل
ميزان درجه حرارت :              حداكثر25+           حداقل5-
متوسط ميزان بارندگي : 150 ميلي متر
وضعيت توپوگرافي:
تيپ غالب گياهي:  درمنه وپرند
نوع مرتع:                 ييلاقي □                 قشلاقي■
ظرفيت برحسب واحددامي درهرهكتار:هرسه هكتار يك واحددامي
تعداد دام مجاز تعليف: 760 راس واحددامي
زمان ورودوخروج دام: اول آذرماه لغايت پايان اسفندماه
تعداد پروانه چراي صادره:  2عدد تاريخ وشماره پروانه:6/4/82(11618-11617)         نام صاحب پروانه:  محمد خاموشي وادقاني –علي اكبر خليلي
تعداد دام موجود: 760 راس واحددامي
تعداد دامدارعمده: 2                      تعداد دامدار(لودري):
منابع شرب دام:     چشمه  □  قنات■  آب انبار □  چاه مالداري □
مختصات جغرافيايي مرتع:
طول:                                  عرض:
حدود اربعه:
شمالا: حدمرتع ييلاقي ابشيرين (دهنار)طبق عرف محل
جنوبا:حدمرتع ييلاقي يحيي اباد پايين طبق عرف محل
غربا: حدمرتع سلخك طبق عرف محل
شرقا:حدمرتع گزلا (رودخانه تخت چنار)طبق عرف محل
محصولات فرعي مرتعي :
طرح مرتعداري:               دارد ■           ندارد□
عمليات احيايي واصلاحي انجام شده:قرق 50 هكتار،احداث ابشخوريك دستگاه وكشت بادام كوهي 50 هكتار
نوع عمليات: اصلاحي واحيايي
تاريخ: 1380  سطح:    ha2579      بذورمورداستفادهبادام كوهيAstragalos sp