مرتع ییلاقی سولدر

شناسنامه مرتع
مشخصات مرتع :سولدر  
نام روستا:  قهرود                        بخش:قمصر
تاريخ مميزي :  10/3/64             تجديد مميزي:
فاصله تا شهرستان:28 كيلومتري قمصركاشان
مساحت مرتع:1000هكتار
ارتفاع از سطح دريا:               حداكثر           حداقل
ميزان درجه حرارت :              حداكثر30+       حداقل20-
متوسط ميزان بارندگي :200ميلي متر
وضعيت توپوگرافي: كوهستاني وتپه ماهوري
تيپ غالب گياهي: گون-استيپا-فرفيون-كنگر
نوع مرتع:                 ييلاقي■                  قشلاقي□
ظرفيت برحسب واحددامي درهرهكتار:هرهكتار يك واحددامي
تعداد دام مجاز تعليف:1000راس واحددامي
زمان ورودوخروج دام:20 ارديبهشت ماه لغايت پايان شهريور ماه
تعداد پروانه چراي صادره: 3عدد  تاريخ وشماره پروانه:98-152196(14/2/85)         نام صاحب پروانه:محمد يلي شباني –رضاكياني –محمد اقاچوپان پور
تعداد دام موجود:1220 راس واحددامي
تعداد دامدارعمده:3نفر                       تعداد دامدار(لودري):
منابع شرب دام:     چشمه □   قنات □  آب انبار□   چاه مالداري □
مختصات جغرافيايي مرتع:
طول:                     عرض:
حدود اربعه:
شمالا:به مزرعه هزه ودره رحيم
جنوبا:به دره گلجه وجاده ماشين رو
غربا:به كله دره كوه سنگي تابرسدبه دره رحيم
شرقا:به خط الراس اژني يكوكلنگ چنگوله تا حددره گلجه
محصولات فرعي مرتعي :
طرح مرتعداري:               دارد■            ندارد□
عمليات احيايي واصلاحي انجام شده:
نوع عمليات:
تاريخ:                         سطح:                      بذورمورداستفاده