مطالعات حوزه بیابان شهرستان کاشان

شهرستان کاشان به دلیل مجاورت با شهرستان آران و بیدگل در مزر شرقی خود، متأثر از بیابان ‏زایی ناشی از کانون‏های بحرانی فرسایش‏ بادی می‏باشد.

خوشبختانه سهم مستقیم شهرستان از کانون‏های بحرانی فرسایش بادی به میزان ۸۳۸۲ هکتار در بخش شمال شرقی هرچند مختصر است، ولی قابل توجه می‏باشد ولی به دلیل گستردگی کانون‏های بحرانی و مناطق تحت تاثیر فرسایش ‏بادی شهرستان آران و بیدگل در سمت شمال- جنوب و تاثیر بادی‏های موسمی بویژه بادهای شمال و شرق، اثرات پدیده بیابان‏زایی بر  شهرستان کاشان نیز قابل تامل و ملموس است.

همین موضوع منجر به تهیه طرح مطالعاتی بیابانزدایی موسوم به طرح "بیابان زدائی آبشیرین" در سطح ۱۲۱۴۷۹ هکتار از اراضی مورد تهدید در سال ۱۳۷۸ گردیده است. متأسفانه به دلیل کمبود و فقدان اعتبارات مناسب طرح به بهره ‏برداری نرسیده و صد درصد اجراء نشده است.

از مجموع مساحت طرح مذکور ۵۹%  آن در سطح شهرستان کاشان و ۴۱% آن در سطح شهرستان آران و بیدگل قرار دارد که با تعیین برنامه ‏های مورد نظر از قبیل نهال‏ کاری، کنترل هرز آب و بذرکاری تاکنون حدود ۵۰۰ هکتار جنگل دست کاشت و بیش از ۱۰۰۰هکتار عملیات مدیریت و کنترل هرزآب انجام گردیده است.

متاسفأنه به دلیل خشکسالی و عدم بارندگی‏های با زمان مناسب طرح از نظر درصد زنده مانی پایه ‏های گیاهی ، از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است. با عنایت به نیاز مبرم پوشش گیاهان بیابانی در منطقه و عریان بودن خاک سطح و پذیرش هرگونه صدمات تخریبی اعم از باد ، طوفان و سیل ، احیاء منطقه غیرقابل انکار است.

لازم به ذکر است در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ نیز مطالعات "تعیین و شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان اصفهان" با همکاری دفتر امور بیابان کشور تهیه و بازنگری شده است که باتوجه به میزان خسارت وارده از کانون‏ های مذکور به تاسیسات اقتصادی و اماکن اجتماعی استان، در برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز ۱۴۰۴ ، کلیه پروژه‏ های مقابله با بیابانزایی ادارات منابع طبیعی شهرستان و استانی در کانون ‏های بحرانی فرسایش بادی متمرکز گردیده است.