این شهرستان دارای  146 مرتع در چهار بخش مرکزی ، قمصر ،نیاسر برزک و با وسعتی معادل 410 هزار هکتار می باشد میزان علوفه تولیدی از این مراتع حدود 3 هزار تن است علوفه فوق تکافوی تغذیه 125000 راس واحد دامی در یک دوره فصل چرا را داراست.

طرح کنترل ورود دام به مراتع ییلاقی این شهرستان در ابتدای هر سال (از سال 1370)در سطح 170 هزار هکتار از مراتع ییلاقی اجرا می گردد که با این طرح 12 کیلوگرم به علوفه تولیدی مراتع اضافه می گردد که مجموع افزایش علوفه در اثر اجرای این طرح 2040 تن می باشد.

تعداد خانوار بهره بردار از سطح شهرستان 495 خانوار (دارای دام عمده) و تعداد خانوار های دارای دام چکنه یا لودر 1456 خانوار (دارای دامهای کم در حد خود مصرفی) می باشد.

علاوه بر تولید علوفه از محصولات فرعی این مراتع از جمله: کتیرا ( از گیاهی به نام گون کتیرایی) ،باریجه ،آنغوزه و غیره نیز بهره برداری می شود. باتوجه به شرایط اقلیمی و نیز وضعیت جغرافیایی شهرستان کاشان ،مراتع این شهرستان نیازمند به اجرای طرحهای مرتعداری در زمینه اصلاح ، احیا و توسعه می باشند.

هم اکنون 7 طرح مرتعداری در این شهرستان به اجرا و آماده اجراء در آمده است از مراتعی که طرح مرتعداری در آنها به اجرا گذاشته شده است عبارت است اند از:

  مرتع لاک پشتی ،مرتع دلمو ، یحیی آباد بالا ، مرتع یحیی آباد پائین ، مرتع کلوخ ،مرتع پشت دندانه، مرتع اوبار ، مرتع سولدر ، مرتع سمه قهرود، مرتع اشگفت و گزوار، مرتع آب سوخته، مرتع تتماج ییلاقی ، مرتع تتماج قشلاقی.

البته لازم به ذکر است که بیشتر مراتع این شهرستان نیازمند به طرحهای مرتعداری اند تا بتوانند شرایط اکولوژیکی و اکوسیستمی خود را دوباره پیدا کنند، از این رو طرحهای مرتعداری دیگری در دست تصویب و اجراست. (اشاره گردید)