عملکرد 20 ساله آبخیزداری کاشان

عملکرد 20 ساله واحد آبخیزداری شهرستان کاشان

ردیف عنو ان پروژه نا م روستا نا م محل عنو ا ن زیر پروژه واحد حجم عملیا ت سال اعتبارات هزینه شده
1 مکانیکی ون رودخانه ون خاکی متر مکعب 75000 1371 500   میلیون ریال
سد خاکی ون   سنگی ملا تی متر  مکعب 450    
  ون   خشکه  چین متر  مکعب 80    
2 مکانیکی جنت آباد رودخانه رهق-جنت­آباد خاکی متر  مکعب 85000 1375 1390 میلیون ­ریال
بند جنت آباد   سنگی ملاتی متر  مکعب 980    
  جنت آباد   خشکه چین متر  مکعب 120    
3 مکانیکی مشهداردهال رودخانه خاکی متر مکعب 603 1376 40 میلیو ن ریال
بندهای کنترل     سنگی ملاتی متر مکعب 425 1376  
      خشکه چین متر مکعب 265 1376  
4 مکانیکی خر م دشت مسیل ها خاکی متر مکعب 1200 1376  
      سنگی ملاتی متر مکعب 243 1376  
      خشکه چین متر مکعب 184 1376  
5 مکانیکی سفید آب رودخانه جزه– خنب خاکی متر مکعب 295000 1376 480 میلیو ن ر یال
    پخش سیلاب سنگی ملاتی متر مکعب 1864 1376  
      خشکه چین متر مکعب 64 1376  
6 مکانیکی ازوار مسیل ها خاکی متر مکعب 3500 1376  
      سنگملات متر مکعب 515 1376  
      خشکه چین متر مکعب 1500 1376  
7 مکانیکی آزران لایسرخ خاکی متر مکعب 3500 1378  
    35   بند سنگی ملاتی متر مکعب 1765 1378  
      خشکه چین متر مکعب 175 1378  
8 مکانیکی مشهد اردهال رودخانه خاکی متر مکعب 3877 1378 310 میلیون ریال
    دیوار ساحلی سنگی ملاتی متر مکعب 2320 1378  
    حوضچه آرامش خشکه چین متر مکعب 56 1378  
9 مکانیکی آزران لای سرخ خاکی متر مکعب 13067 1378  
    بند خاکی سنگی  ملاتی متر مکعب 140 1378  
    سرریزدار توریسنگی متر مکعب 171 1378  
10 مکانیکی آزران لای سرخ خاکی متر مکعب 15667 1378  
    بند خاکی سنگی ملاتی متر مکعب 282 1378  
    سرریزدار توریسنگی متر مکعب 189 1378  
11 مکانیکی آزران لای سرخ خاکی متر مکعب 26233 1378  
    بند خاکی سنگی ملاتی متر مکعب 184 1378  
    سرریزدار توریسنگی متر مکعب 461 1378  
12 مکانیکی آزران لای سرخ خاکی متر مکعب 2000 1379  
    بند سنگی ملاتی متر مکعب 718 1379  
    سرریزدار خشکه چین متر مکعب 50 1379  
13 مکانیکی سا ر سار خاکی –سنگی متر مکعب 3086 1379 2570 میلیون ریال
    سدسنگی بتون آرمه سنگی ملاتی متر مکعب 5743 1379  
    سرریزدار اسکی خشکه چین متر مکعب 50 1379  
14 مکانیکی سار سا ر خاکی متر مکعب   1379  
    بند کنترل سنگی ملاتی متر مکعب   1379  
      خشکه چین متر مکعب   1379  
15 مکانیکی شوراب رودخانه شوراب خاکی متر مکعب 109436 80 260 میلیون ریال
    بند خاکی سنگی ملاتی متر  مکعب 331 80  
    سرریزدار خشکه چین متر مکعب 42 80  
16 مکانیکی و ن رودخانه  ون خاکی سنگی متر مکعب 11730 80 443 میلیو ن ریال
    بندسنگی­ملاتی آرمه سنگی ملاتی متر مکعب 3355 80  
    سرریزدار اسکی خشکه چین متر مکعب 24 80  
17 مکانیکی ون کا نا ل انتقا ل اب خاکی متر مکعب 2598 80 100 میلیو ن ریال
    دو لوله ای سیمانی سنگی ملاتی متر مکعب 143 80  
      خشکه چین متر مکعب 10 80  
18 مکانیکی دره رودخانه حیدر خاکی متر مکعب 1199 80  
    بند سنگی ملاتی سنگی ملاتی متر مکعب 1705 80  
    سریزدار خشکه چین متر مکعب 15 80  
19 مکانیکی ابخوان رودخانه چمرود خاکی متر مکعب 155000 80 3181 میلیون ریال
    ابخوان کاشا ن سنگی ملاتی متر مکعب 5803 80  
      خشکه چین متر مکعب 323 80  
20 مکانیکی درین رودخانه حید ر خاکی متر مکعب 104150 82 2480 میلیون ریال
    سد خاکی سنکی ملاتی متر مکعب 2110 82  
    سرریزدار خشکه چین متر مکعب 15 82  
21 مکانیکی جنت آباد رودخانه­رهق-جنت­آباد خاکی متر مکعب 75000 81 1380 میلیون ریال
    پخش سیلا ب سنگی ملاتی متر مکعب 1405 81  
    سرریزدار خشکه چین متر مکعب 85 81  
22 مکانیکی دره گله فرفهان آب لتحر خاکی متر مکعب 160440 82 2254 میلیون ریال
    سد خاکی سنگی ملاتی متر مکعب 4457 82  
    سرریزدار حوضچه­آرامش خشکه چین متر مکعب 25 82  
23 مکانیکی چنار رودخانه مشهداردهال خاکی متر مکعب 108452 82 1380 میلیون ریال
    سد خاکی سنگی ملاتی متر مکعب 215 82  
    سریزدار خشکه چین متر مکعب 5 82  
24 مکانیکی آزران ابد راز خاکی متر مکعب 112529 83 2510 میلیون ریال
    سد خاکی سنگی ملاتی متر مکعب 634 83  
    سرریزدار حوضچه­آرامش تور سنگی متر مکعب 400 83  
25 مکانیکی آزران اشکیان خاکی متر مکعب 168700 83 3880 میلیونریال
    سد خاکی سنگی ملاتی متر مکعب 2290 83  
    سرریزدار حوضچه­آرامش خشکه چین متر مکعب 15 83  
26 مکانیکی ر هق مسیلها ی رهق خاکی متر مکعب 350 85 +
    بند کنتر و ل سنگی ملاتی متر مکعب 965 85  
    سرریزدار خشکه چین متر مکعب 25 85  
27 مکانیکی ارمک معززیه خاکی متر مکعب 4050 86 1220+ میلیون ریال
    بند سنگی ملاتی سنگی ملاتی متر مکعب 3020 86  
    سرریزدار خشکه چین متر مکعب 15 86  
28 مکانیکی ارمک ارمک خاکی متر مکعب 300 86 +
    بند کنترل سیل سنگی ملاتی متر مکعب 670 86  
    سرریزدار خشکه چین متر مکعب 15 86  
29 مکانیکی کامو رودخانه کامو خاکی متر مکعب 2555 86 1407 میلیون ریال
    بندهای کنترل-تاخیری سنگی ملاتی متر مکعب 3026 86  
    سرریزدار حوضچه ای خشکه چین متر مکعب 65 86  
30 مکانیکی ورکان رودخانه ورکان خاکی متر مکعب 490 87  
    بندهای کنترل-تاخیری سنگی ملاتی متر مکعب 825 87  
    سرریزدار حوضچه ای خشکه چین متر مکعب 45 87  
31 مکانیکی پنداس مسیلها ی کوهی خاکی متر مکعب 750 87 282 میلیو ن ریال
    بندهای کنترل-تاخیری سنگی ملاتی متر مکعب 635 87  
    سرریزدار حوضچه ای خشکه چین متر مکعب 22 87  
32 مکانیکی پنداس مسیلهای کوهی خاکی متر مکعب 1600 89 269 میلیون ریال
    بندهای کنترل-تاخیری سنگی ملاتی متر مکعب 625 89  
    سرریزدار حوضچه ای خشکه چین متر مکعب 15 89  
33 مکانیکی آزران اشکیا ن خاکی متر مکعب 2111 87 1282 میلیون ریال
    بندهای کنترل-تاخیری سنگی ملاتی متر مکعب 1877 87  
    سرریزدار  حوضچه ای خشکه چین متر مکعب 65 87  
34 مکانیکی آزران آب دراز خاکی متر مکعب 6000 86 1878 میلیون ریال
    بندهای کنترل-تاخیری سنگی ملاتی متر مکعب 1140 86  
    سرریزدار حوضچه ای خشکه چین متر مکعب 45 86  
35 مکانیکی آزران ابدراز خاکی متر مکعب 1240 88 858 میلیون ریال
    بندهای کنترل-تاخیری سنگی ملاتی متر مکعب 1750 88  
    سرریزدار حوضجه ای خشکه چین متر مکعب 45 88  
36
 
مکانیکی قزاان قزاان خاکی متر مکعب 3700 88 2253 میلیون ریال
    بندهای کنترل-تاخیری سنگی ملاتی متر مکعب 2650 89  
    سرریزدار حوضچه ای خشکه چین متر مکعب 95 89  
مکانیکی قزاان تور سنگی گا بیون متر مکعب 2050 89  
37 مکانیکی مشکان حمزه مشکان خاکی متر مکعب 128000 88 2938 میلیون ریال
    سد خاکی لوله دار سنگی ملاتی متر مکعب 459 88  
    سرریزدار خشکه چین متر مکعب 4500 89  
38 مکانیکی مهر اباد رودخانه مهر  اباد خاکی متر مکعب 115911 88 2838 میلیون ریال
    سد خاکی لوله دار سنگی ملاتی متر مکعب 1131 88  
    سرریزدار خشکه چین متر مکعب 450 89  
39 مکانیکی مشکان رودخانه حمزه مشکان خاکی متر مکعب 500 91 500 میلیو ن ریال
    بند سنکی ملاتی سنگی ملاتی متر مکعب 615 91  
    سرریزدار حوضچه ای خشکه چین متر مکعب 55 91  
40 مکانیکی تجره مسیلها ی  کوهی خاکی متر مکعب 1700 91 900 میلیون ریال
    بندهای کنترل-تاخیری سنگی ملاتی متر مکعب 1335 91  
    سرریزدار حوضچه ای خشکه چین متر مکعب 96 91  
41 مکانیکی سن سن پخش سیلا ب خاکی متر مکعب   91 2000 میلیون ریال
    سرریزدار سنگی ملاتی متر مکعب   91  
      خشکه چین متر مکعب   91  
 
 
جمع مکانیکی تعداد نو ع عنوان واحد حجم سال مبلغ  میلیون ریال
41 مکانیکی 41 بند – سد خاکی متر مکعب دو میلون 70- 91  
41 مکانیکی 41 بند – سد تورسنگی متر مکعب 3000 70 -91  
41 مکانیکی 41 بند – سد خشکه چین متر مکعب 9600 70 -91  
41 مکانیکی 41 بند – سد سنگی ملاتی متر مکعب 62000 70 -91  
  کا رکرد آبخیزداری شهرستان کاشان         60000
 
 
ردیف بیولوژیک تعداد نام عنوان واحد مساحت سال مبلغ
1     ازوار بذ رکاری
بادام کوهی
هکتار 200    
2     برزاباد = هکتار 150    
3     چنا ر = هکتار 450    
4     کله = هکتار 200    
5     و یدوج = هکتار 150    
6     جنت اباد = هکتار 450    
7     سفید اب نهالکاری هکتار 100    
8     دره بذرکاری هکتار 100    
9     تجره بذرکاری هکتار 135    
جمع         هکتار 1935    
 

درحال بارگزاری